澳门十大网投正规官网平台|诚信|TOP

   1. <pre id="c5bq9"><label id="c5bq9"></label></pre>

    <track id="c5bq9"></track>

   2. <pre id="c5bq9"></pre>

    酶工程的诞生

   3.  
   4.  
   5. zài
   6. shēng
   7. gōng
   8. chéng
   9. zhōng
   10.  
   11. yǒu
   12. wèi
   13. shù
   14. shī
   15. --
   16. méi
   17. gōng
   18. chéng
   19.  
   20.  在生物工程中,有一位魔术师--酶工程。
   21. rán
   22. zhōng
   23. de
   24. zhǒng
   25. shēng
   26. zài
   27. de
   28. zhǐ
   29. diǎn
   30. xià
   31.  
   32. xié
   33. diào
   34. yǎn
   35. 大自然中的各种生物在它的指点下,协调地演
   36. zòu
   37. zhāng
   38. zhāng
   39. shī
   40. huà
   41. de
   42. shēng
   43. mìng
   44. jiāo
   45. xiǎng
   46. lái
   47.  
   48. shì
   49. jiè
   50. yīn
   51. 奏起一章章如诗如画的生命交响曲来,世界因
   52. ér
   53. shēng
   54.  
   55. cǎi
   56. bān
   57. lán
   58.  
   59. yòu
   60. xióng
   61. xióng
   62. rán
   63. shāo
   64. zhī
   65. 此而生机勃勃、色彩斑斓。它又如熊熊燃烧之
   66.  
   67. diǎn
   68. rán
   69. shēng
   70. mìng
   71. zhī
   72. huǒ
   73.  
   74. shǐ
   75. shēng
   76. mìng
   77. de
   78. guāng
   79. huī
   80. zhào
   81. yào
   82. qiān
   83. qiū
   84. wàn
   85. 炬,点燃生命之火,使生命的光辉照耀千秋万
   86. dài
   87.  
   88. shuō
   89.  
   90. fán
   91. shì
   92. yǒu
   93. shēng
   94. mìng
   95. de
   96. fāng
   97. jiù
   98. yǒu
   99. méi
   100. zài
   101. 代。可以说,凡是有生命的地方就有酶在那里
   102. huó
   103. dòng
   104.  
   105. lùn
   106. shì
   107. niǎo
   108. shòu
   109. chóng
   110. hái
   111. shì
   112. g ?li>cǎo
   113. shù
   114.  
   115. lùn
   116. shì
   117. 活动。无论是鸟兽鱼虫还是花草树木,无论是
   118. gāo
   119. děng
   120. de
   121. hái
   122. shì
   123. děng
   124. de
   125.  
   126. dòng
   127. zhí
   128. dōu
   129. yào
   130. méi
   131. lái
   132. wéi
   133. chí
   134. shēng
   135. 高等的还是低等的,动植物都需要酶来维持生
   136. mìng
   137.  
   138. rén
   139.  
   140. gèng
   141. shì
   142. méi
   143.  
   144. xīn
   145. chén
   146. dài
   147. xiè
   148. guò
   149. chéng
   150. de
   151. 命。人,更是须臾不可离酶,新陈代谢过程的
   152. zhǒng
   153. jiē
   154. duàn
   155.  
   156. dōu
   157.  
   158. wàng
   159.  
   160. méi
   161.  
   162. zhǐ
   163.  
   164.  
   165. hái
   166. yǒu
   167.  
   168. dāng
   169. 各种阶段,都须“望‘酶’止渴”。还有,当
   170. pǐn
   171. cháng
   172. xiān
   173. nèn
   174. de
   175. zhū
   176. ròu
   177.  
   178. xiāng
   179. de
   180. miàn
   181. bāo
   182.  
   183. pǐn
   184. cháng
   185. fāng
   186. xiāng
   187. 你品尝鲜嫩的猪肉,香酥的面包,品尝芳香四
   188. de
   189. táo
   190. jiǔ
   191.  
   192. dāng
   193. chuān
   194. zhe
   195. jié
   196. jìng
   197. de
   198.  
   199. zèng
   200. liàng
   201. de
   202. 溢的葡萄酒;当你穿着洁净的衣服,锃亮的皮
   203. xié
   204.  
   205. xiāo
   206.  
   207. shí
   208.  
   209. dāng
   210. shèn
   211. rǎn
   212. shàng
   213. mǒu
   214. xiē
   215. bìng
   216.  
   217. shēng
   218. 鞋“潇洒”时;当你不慎染上某些疾病,医生
   219. wéi
   220. zhěn
   221. zhì
   222. shí
   223.  
   224. děng
   225. děng
   226.  
   227. zhè
   228. miàn
   229. dōu
   230. yǒu
   231. méi
   232. cān
   233.  
   234. dōu
   235. yǒu
   236. 为你诊治时,等等,这里面都有酶参与,都有
   237. méi
   238. de
   239. gōng
   240. láo
   241.  
   242. kàn
   243.  
   244. méi
   245. zhēn
   246. shì
   247. suǒ
   248. néng
   249.  
   250. chù
   251. zài
   252. 酶的功劳。你看,酶真是无所不能,无处不在
   253.  
   254.  
   255.  
   256. méi
   257. zhè
   258. me
   259. shén
   260.  
   261. jiū
   262. jìng
   263. shì
   264. zhǒng
   265. shí
   266. me
   267. zhì
   268.  
   269.  酶这么神奇,它究竟是一种什么物质?
   270. shuō
   271. lái
   272. hěn
   273. jiǎn
   274. dān
   275.  
   276. méi
   277. shì
   278. zhǒng
   279. shēng
   280. chǎn
   281. shēng
   282. de
   283. yǒu
   284. cuī
   285. 说起来很简单,酶是一种生物体产生的具有催
   286. huà
   287. gōng
   288. néng
   289. de
   290. shū
   291. dàn
   292. bái
   293. zhì
   294.  
   295. de
   296. shì
   297. zài
   298. cháng
   299. wēn
   300.  
   301. cháng
   302. 化功能的特殊蛋白质。它的魔力是在常温、常
   303. xià
   304. cuī
   305. huà
   306. shēng
   307. nèi
   308. de
   309. zhǒng
   310. shēng
   311. huà
   312. xué
   313. fǎn
   314. yīng
   315.  
   316. ér
   317. 压下催化生物体内的各种生物化学反应,而它
   318. běn
   319. shēn
   320. què
   321. zài
   322. zhè
   323. xiē
   324. biàn
   325. huà
   326. zhōng
   327. bǎo
   328. chí
   329. yuán
   330. yàng
   331.  
   332. huà
   333. gōng
   334. chǎng
   335. 本身却在这些变化中保持原样。它和化工厂里
   336. de
   337. cuī
   338. huà
   339. yàng
   340.  
   341. kòng
   342. zhì
   343. shēng
   344. nèi
   345. de
   346. huà
   347. 的催化剂一样,可以自如地控制生物体内的化
   348. xué
   349. fǎn
   350. yīng
   351.  
   352. yīn
   353. méi
   354. yǒu
   355.  
   356. huó
   357. cuī
   358. huà
   359.  
   360. zhī
   361. chēng
   362.  
   363. yǒu
   364. jiào
   365. 学反应,因此酶有“活催化剂”之称。它有较
   366. qiáng
   367. de
   368. gāo
   369. xiào
   370. xìng
   371.  
   372. guǒ
   373. méi
   374. yǒu
   375. méi
   376. de
   377. cuī
   378. huà
   379.  
   380. shēng
   381. de
   382. jìn
   383. huà
   384. 强的高效性,如果没有酶的催化,生物的进化
   385. chéng
   386. néng
   387. yào
   388. tuì
   389. huí
   390. 30
   391. nián
   392.  
   393. 历程可能要退回 30亿年。
   394.  
   395.  
   396. wéi
   397. yǒu
   398. de
   399. shì
   400.  
   401. dài
   402. lái
   403. rén
   404. men
   405. zhí
   406. yòng
   407.  极为有趣的是,古代以来人们一直利用
   408. méi
   409. niàng
   410. jiǔ
   411.  
   412. jiào
   413. zhì
   414. zuò
   415. miàn
   416. bāo
   417.  
   418. nǎi
   419. lào
   420.  
   421. táng
   422. děng
   423. děng
   424.  
   425. què
   426. 酶酿酒、发酵制作面包、奶酪、饴糖等等,却
   427. zhǎng
   428. shí
   429. zhī
   430. dào
   431. méi
   432. de
   433. cún
   434. zài
   435.  
   436. zhè
   437. yàng
   438. de
   439. shǐ
   440. jìng
   441. zhī
   442. 长时期不知道酶的存在。这样的历史竟不知不
   443. jiào
   444. yán
   445. le
   446. shù
   447. qiān
   448. nián
   449.  
   450. zhí
   451. dào
   452. 19
   453. shì
   454. 30
   455. nián
   456. dài
   457.  
   458. guó
   459. 觉延续了数千年。直到19世纪30年代,德国科
   460. xué
   461. jiā
   462. shī
   463. wàn
   464. xiàn
   465. le
   466. wèi
   467. dàn
   468. bái
   469. méi
   470.  
   471. huà
   472. xué
   473. jiā
   474.  ?li>suǒ
   475. 学家施万发现了胃蛋白酶,化学家帕图和波索
   476. xiàn
   477. le
   478. diàn
   479. fěn
   480. méi
   481.  
   482. 90
   483. nián
   484. dài
   485. xiōng
   486. cóng
   487. dào
   488. de
   489. 兹发现了淀粉酶,90年代布希纳兄弟从得到的
   490. chún
   491. jìng
   492. jiào
   493. zhōng
   494. xiàn
   495. le
   496. duō
   497. zhǒng
   498. méi
   499.  
   500. běn
   501. shì
   502. 20
   503. nián
   504. dài
   505.  
   506. 纯净酵母液中发现了多种酶。本世纪20年代,
   507. měi
   508. guó
   509. xué
   510. jiā
   511. cóng
   512. dāo
   513. dòu
   514. zhōng
   515. chū
   516. zhǒng
   517. jié
   518. jīng
   519. xíng
   520. 美国科学家萨姆纳从刀豆中提取出一种结晶形
   521. de
   522. xīn
   523. zhì
   524.  
   525. nòng
   526. qīng
   527. le
   528. méi
   529. jiù
   530. shì
   531. dàn
   532. bái
   533. zhì
   534.  
   535. wéi
   536. huò
   537. 的新物质,弄清了酶就是蛋白质,为此他获得
   538. nuò
   539. bèi
   540. ěr
   541. huà
   542. xué
   543. jiǎng
   544. jīn
   545.  
   546. cóng
   547.  
   548. rén
   549. men
   550. cái
   551. zhú
   552. rèn
   553. qīng
   554.  
   555. 诺贝尔化学奖金。从此,人们才逐步认清“庐
   556. shān
   557. zhēn
   558. miàn
   559.  
   560.  
   561. cái
   562. shí
   563. dào
   564. méi
   565. de
   566. zhòng
   567. yào
   568. zuò
   569. yòng
   570.  
   571. xiàn
   572. dài
   573. wēi
   574. 山真面目”,才意识到酶的重要作用,现代微
   575. shēng
   576. méi
   577. shù
   578. cái
   579. zhēn
   580. zhèng
   581.  
   582. 生物酶技术才真正起步。
   583.  
   584.  
   585. dào
   586. xiàn
   587. zài
   588. wéi
   589. zhǐ
   590.  
   591. rén
   592. lèi
   593. jīng
   594. wán
   595. quán
   596. néng
   597. què
   598.  ?li>qí
   599. chéng
   600.  到现在为止,人类已经完全能确定其成
   601. fèn
   602. gōng
   603. néng
   604. de
   605. méi
   606. yǒu
   607. 3000
   608. duō
   609. zhǒng
   610.  
   611. 分和功能的酶有3000多种。
   612.  
   613.  
   614. méi
   615. yǒu
   616. liǎng
   617. diǎn
   618. shì
   619. yǐn
   620. rén
   621. zhù
   622. de
   623.  
   624. shì
   625. gāo
   626. xiào
   627.  酶有两大特点是引人注目的。一是高效
   628.  
   629. èr
   630. shì
   631. zhuān
   632.  
   633. ,二是专一。
   634.  
   635.  
   636. suǒ
   637. wèi
   638. gāo
   639. xiào
   640.  
   641. shì
   642. zhǐ
   643. méi
   644. de
   645. cuī
   646. huà
   647. néng
   648. de
   649. qiáng
   650.  
   651.  所谓高效,是指酶的催化能力的强大。
   652. duì
   653. duō
   654. huà
   655. xué
   656. fǎn
   657. yīng
   658. lái
   659. shuō
   660.  
   661. wǎng
   662. wǎng
   663. zhǎo
   664. dào
   665. xiē
   666. néng
   667. jiā
   668. 对许多化学反应来说,往往可以找到一些能加
   669. fǎn
   670. yīng
   671. de
   672. huà
   673. xué
   674. cuī
   675. huà
   676.  
   677. rán
   678. ér
   679.  
   680. méi
   681. de
   682. cuī
   683. huà
   684. néng
   685. yào
   686. 速反应的化学催化剂。然而,酶的催化能力要
   687. huà
   688. xué
   689. cuī
   690. huà
   691. gāo
   692. chū
   693. 107
   694.  
   695. 1013
   696. bèi
   697.  
   698. jiù
   699. xiān
   700. wéi
   701. de
   702. 比化学催化剂高出1071013倍。就拿纤维素的
   703. fèn
   704. jiě
   705. lái
   706. shuō
   707.  
   708. yòng
   709. 5
   710.  
   711. de
   712. liú
   713. suān
   714.  
   715. zài
   716. 4
   717.  
   718. 5
   719.  
   720. 1
   721. 分解来说,用5%的硫酸,在45个大气压、1
   722. 00
   723. duō
   724. shè
   725. shì
   726. de
   727. tiáo
   728. jiàn
   729. xià
   730.  
   731. xiǎo
   732. shí
   733. zhī
   734. néng
   735. shǐ
   736. xiān
   737. wéi
   738. 00多摄氏度的条件下,四五个小时只能使纤维
   739. shāo
   740. shāo
   741. sōng
   742. dòng
   743.  
   744. ér
   745. dàn
   746. xiān
   747. wéi
   748. méi
   749. chū
   750. chǎng
   751.  
   752. ér
   753. qiě
   754. zhī
   755. shì
   756. 稍稍松动。而一旦纤维素酶出场,而且只是那
   757. me
   758. diǎn
   759. diǎn
   760. xiān
   761. wéi
   762. méi
   763.  
   764. zài
   765. cháng
   766.  
   767. 40
   768. shè
   769. shì
   770. de
   771. tiáo
   772. jiàn
   773. 么一点点纤维素酶,在常压、40摄氏度的条件
   774. xià
   775.  
   776. xiǎo
   777. shí
   778. shǐ
   779. 50
   780.  
   781. de
   782. xiān
   783. wéi
   784. fèn
   785. jiě
   786. chéng
   787. 下,四五个小时可以使50%的纤维素分解成葡
   788. táo
   789. táng
   790.  
   791. zhè
   792. jiù
   793. shì
   794. niú
   795. wèi
   796. shēng
   797. de
   798. fǎn
   799. yīng
   800.  
   801. zhī
   802. guò
   803. 萄糖。这几乎就是牛胃里发生的反应,只不过
   804. róng
   805. huàn
   806. le
   807. xià
   808.  
   809. 容器换了一下。
   810.  
   811.  
   812. suǒ
   813. wèi
   814. zhuān
   815.  
   816. shì
   817. zhǐ
   818. zhǒng
   819. méi
   820. zhī
   821. néng
   822. zuò
   823. yòng
   824. yǒu
   825.  所谓专一,是指一种酶只能作用于具有
   826.  ?li>jié
   827. gòu
   828. de
   829. zhì
   830.  
   831. xíng
   832. xiàng
   833. diǎn
   834. de
   835. shuō
   836.  ?li>jiù
   837. shì
   838.  
   839. 一定结构的物质。形象一点的说法就是“一把
   840. yào
   841. shí
   842. kāi
   843. suǒ
   844.  
   845.  
   846.  
   847. luó
   848. bo
   849. tián
   850. kēng
   851.  
   852.  
   853. xiān
   854. 钥匙开一把锁”、“一个萝卜填一个坑”。纤
   855. wéi
   856. méi
   857. zhī
   858. néng
   859. xiān
   860. wéi
   861. fèn
   862. jiě
   863. chéng
   864. táo
   865. táng
   866.  
   867. pèng
   868. dào
   869. dàn
   870. bái
   871. 维素酶只能把纤维素分解成葡萄糖,碰到蛋白
   872. zhì
   873.  
   874. diàn
   875. fěn
   876.  
   877. zhī
   878. fáng
   879. zhī
   880. lèi
   881.  
   882. shì
   883. dòng
   884. zhōng
   885. de
   886.  
   887. tóng
   888. yàng
   889. 质、淀粉、脂肪之类,它是无动于衷的。同样
   890.  
   891. yīng
   892. wèi
   893. de
   894. wèi
   895. dàn
   896. bái
   897. méi
   898.  
   899. zhī
   900. duì
   901. dàn
   902. bái
   903. zhì
   904.  
   905. qíng
   906. yǒu
   907. ,那鹰胃里的胃蛋白酶,只对蛋白质“情有独
   908. zhōng
   909.  
   910.  
   911. duì
   912. xiān
   913. wéi
   914. yǒu
   915. fèn
   916. jiù
   917. háo
   918. bàn
   919.  ?li>le
   920. 钟”,对纤维和其他有机物分子就毫无办法了
   921.  
   922. yīng
   923. wèi
   924. chú
   925. le
   926. zhǔ
   927. jun
   928. wèi
   929. dàn
   930. bái
   931. méi
   932. zhī
   933. wài
   934.  
   935. hái
   936. yǒu
   937. diàn
   938. fěn
   939. 。鹰胃里除了主力军胃蛋白酶之外,还有淀粉
   940. méi
   941.  
   942. xiān
   943. wéi
   944. méi
   945.  
   946. zhī
   947. fáng
   948. méi
   949. děng
   950. duō
   951. méi
   952.  
   953. niú
   954. wèi
   955. chú
   956. le
   957. 酶、纤维素酶、脂肪酶等许多酶;牛胃里除了
   958. zhǔ
   959. jun
   960. xiān
   961. wéi
   962. méi
   963. zhī
   964. wài
   965.  
   966. hái
   967. yǒu
   968. wèi
   969. dàn
   970. bái
   971. méi
   972.  
   973. diàn
   974. fěn
   975. 主力军纤维素酶之外,也还有胃蛋白酶、淀粉
   976. méi
   977.  
   978. zhī
   979. fáng
   980. méi
   981. děng
   982. duō
   983. méi
   984.  
   985. zhè
   986. xiē
   987. méi
   988. fèn
   989. gōng
   990. míng
   991. què
   992.  
   993. 酶、脂肪酶等许多酶。这些酶分工明确,各司
   994. zhí
   995.  
   996. zhuān
   997. zhǎo
   998.  ?li>de
   999. duì
   1000. xiàng
   1001.  
   1002. kāi
   1003. dāo
   1004.  
   1005.  
   1006. 其职,专找特定的对象“开刀”。
   1007.  
   1008.  
   1009. méi
   1010. chú
   1011. le
   1012. gāo
   1013. xiào
   1014.  
   1015. zhuān
   1016. zhè
   1017. liǎng
   1018. diǎn
   1019. zhī
   1020. wài
   1021.  
   1022. hái
   1023.  酶除了高效、专一这两大特点之外,还
   1024. yǒu
   1025. xiǎn
   1026. zhe
   1027. de
   1028. yōu
   1029. diǎn
   1030. shì
   1031. de
   1032. cuī
   1033. huà
   1034. zuò
   1035. yòng
   1036. dōu
   1037. shì
   1038. zài
   1039. cháng
   1040. wēn
   1041. 有一个显著的优点是它的催化作用都是在常温
   1042.  
   1043. cháng
   1044. zhī
   1045. xià
   1046. wán
   1047. chéng
   1048. de
   1049.  
   1050. méi
   1051. shì
   1052. shēng
   1053. cuī
   1054. huà
   1055.  
   1056. shì
   1057. zài
   1058. 、常压之下完成的。酶是生物催化剂,它是在
   1059. shēng
   1060. nèi
   1061. zuò
   1062. yòng
   1063. de
   1064.  
   1065. dāng
   1066. rán
   1067. gāo
   1068. wēn
   1069.  
   1070. gāo
   1071. guān
   1072. le
   1073. 生物体内起作用的,当然与高温、高压无关了
   1074.  
   1075.  
   1076.  
   1077. yóu
   1078. méi
   1079. yǒu
   1080. me
   1081. míng
   1082. xiǎn
   1083. de
   1084. yōu
   1085. diǎn
   1086.  
   1087. rén
   1088. men
   1089. kāi
   1090. shǐ
   1091.  由于酶具有那么明显的优点,人们开始
   1092. kǎo
   1093.  
   1094. néng
   1095. néng
   1096. cóng
   1097. shēng
   1098. nèi
   1099. chū
   1100. lái
   1101.  
   1102. zhuān
   1103. mén
   1104. lái
   1105. 考虑,能不能把它从生物体内取出来,专门来
   1106. cuī
   1107. huà
   1108. xiē
   1109. zhòng
   1110. yào
   1111. de
   1112. huà
   1113. xué
   1114. fǎn
   1115. yīng
   1116. ne
   1117.  
   1118. zhè
   1119. yàng
   1120. shì
   1121. néng
   1122. zài
   1123. gèng
   1124. 催化一些重要的化学反应呢?这样不是能在更
   1125. guǎng
   1126. kuò
   1127. de
   1128. tiān
   1129. huī
   1130. de
   1131. yōu
   1132. shì
   1133. le
   1134. ma
   1135.  
   1136. 广阔的天地里发挥它的优势了吗?
   1137.  
   1138.  
   1139. shì
   1140.  
   1141. méi
   1142. gōng
   1143. chéng
   1144. yīng
   1145. yùn
   1146. ér
   1147. shēng
   1148. le
   1149.  
   1150.  于是,酶工程应运而生了。
     

    相关内容

    自己给自己颁奖

   1151.  
   1152.  
   1153. ào
   1154.  ?li>zuì
   1155. jiā
   1156. yīn
   1157. jiǎng
   1158. lái
   1159. yǐn
   1160. rén
   1161. zhù
   1162.  
   1163. cóng
   1164. 1934
   1165.  奥斯卡最佳音乐奖历来引人注目。从1934
   1166. nián
   1167. kāi
   1168. shǐ
   1169.  
   1170. yīn
   1171. jiǎng
   1172. shè
   1173. zuì
   1174. jiā
   1175. zuò
   1176.  
   1177. zuì
   1178. jiā
   1179. pèi
   1180. zuì
   1181. jiā
   1182. 年开始,音乐奖设最佳作曲、最佳配乐和最佳
   1183. sān
   1184. xiàng
   1185. jiǎng
   1186.  
   1187. 歌曲三项奖。
   1188.  
   1189.  
   1190. ào
   1191.  ?li>jiǎng
   1192. de
   1193. huò
   1194. jiǎng
   1195. míng
   1196. dān
   1197. shì
   1198. jué
   1199. de
   1200.  
   1201. zhí
   1202. dào
   1203. bān
   1204.  奥斯卡奖的获奖名单是绝密的,直到颁
   1205. jiǎng
   1206. shì
   1207. shàng
   1208. cái
   1209. dāng
   1210. zhòng
   1211. fēng
   1212. jiē
   1213. xiǎo
   1214.  
   1215. shòu
   1216. jiǎng
   1217. rén
   1218. yuán
   1219. yóu
   1220. zhuān
   1221. 奖仪式上才当众启封揭晓。授奖人员由各专业
   1222. mén
   1223. de
   1224. míng
   1225. liú
   1226. dān
   1227. rèn
   1228. 部门的名流担任

    黑条纹

   1229.  
   1230.  
   1231. qián
   1232. zài
   1233. shì
   1234. miàn
   1235. shàng
   1236. xiāo
   1237. shòu
   1238. de
   1239. duō
   1240. shāng
   1241. pǐn
   1242.  
   1243. bāo
   1244. zhuāng
   1245. shàng
   1246.  目前在市面上销售的许多商品,其包装上
   1247. dōu
   1248. yìn
   1249. yǒu
   1250. pái
   1251. hēi
   1252. tiáo
   1253. wén
   1254.  
   1255. zhè
   1256. xiē
   1257. tiáo
   1258. wén
   1259. yǒu
   1260. yǒu
   1261.  
   1262. jiān
   1263. 都印有一排黑色条纹,这些条纹有粗有细,间
   1264. xiǎo
   1265.  
   1266. yǒu
   1267. de
   1268. tiáo
   1269. wén
   1270. xià
   1271. miàn
   1272. hái
   1273. bàn
   1274. yǒu
   1275. shù
   1276.  
   1277. zhè
   1278. zhǒng
   1279. 隔大小不一,有的条纹下面还伴有数字。这种
   1280. hēi
   1281. bái
   1282.  
   1283.  
   1284. jiān
   1285. děng
   1286. de
   1287. xiàn
   1288. tiáo
   1289. xíng
   1290. chēng
   1291. wéi
   1292. tiáo
   1293. xíng
   1294. 黑白、粗细、间隔不等的线条图形称为条形码
   1295.  
   1296. shì
   1297. rén
   1298. suàn
   1299. tōng
   1300. huà
   1301. lián
   1302. de
   1303. zhǒng
   1304.  ?/li>
    ,它是人和计算机通话联系的一种特定
   1305. 神剑

   1306.  
   1307.  
   1308. rén
   1309. men
   1310. zhòu
   1311. yùn
   1312. zǎi
   1313. huǒ
   1314. jiàn
   1315. zuò
   1316. wéi
   1317.  
   1318. shén
   1319. jiàn
   1320.  
   1321.  
   1322. yùn
   1323.  人们把宇宙运载火箭比作为“神剑”。运
   1324. zǎi
   1325. huǒ
   1326. jiàn
   1327. rén
   1328. zào
   1329. wèi
   1330. xīng
   1331. yào
   1332. bǎo
   1333. chí
   1334. shè
   1335. fēi
   1336. háng
   1337. guò
   1338. chéng
   1339. zhōng
   1340. wěn
   1341. 载火箭和人造卫星要保持发射和飞行过程中稳
   1342.  ?li> 
   1343. zuì
   1344. běn
   1345. de
   1346. tiáo
   1347. yào
   1348. bǎo
   1349. chí
   1350. měi
   1351. cāng
   1352. duàn
   1353. de
   1354. zhòng
   1355. xīn
   1356. zài
   1357. 定,最基本的一条要保持每一舱段的重心在其
   1358. zhóu
   1359. xiàn
   1360. shàng
   1361.  
   1362. kàn
   1363. lái
   1364.  
   1365. zhòng
   1366. xīn
   1367. zhè
   1368. hěn
   1369. jiǎn
   1370. dān
   1371. de
   1372. gài
   1373. niàn
   1374. jiān
   1375. duān
   1376. 轴线上。看来,重心这个很简单的概念与尖端
   1377. xué
   1378. shù
   1379. lián
   1380. shì
   1381. qiē
   1382.  
   1383. 科学技术联系是如此密切。

    为病树针灸

   1384.  
   1385.  
   1386. de
   1387. míng
   1388. zhēn
   1389. jiǔ
   1390. zhuān
   1391. jiā
   1392. ěr
   1393. dīng
   1394. ?
   1395. lái
   1396. dài
   1397.  
   1398.  巴西的一名针灸专家马尔丁斯?莱依代,
   1399. céng
   1400. duì
   1401. xiē
   1402. kāi
   1403. g ?li>huò
   1404. jié
   1405. guǒ
   1406. de
   1407. shù
   1408. xiē
   1409. gòng
   1410. rén
   1411. guān
   1412. 曾对一些不开花或不结果的树木和一些供人观
   1413. shǎng
   1414. de
   1415. zhí
   1416. jìn
   1417. háng
   1418. zhēn
   1419. jiǔ
   1420. zhì
   1421. liáo
   1422.  
   1423. rèn
   1424. wéi
   1425.  
   1426. zhōng
   1427. guó
   1428. guān
   1429. yīn
   1430. 赏的植物进行针灸治疗。他认为,中国关于阴
   1431. yáng
   1432. de
   1433. shuō
   1434.  ?li>yě
   1435. shì
   1436. yòng
   1437. zhí
   1438.  
   1439. yīn
   1440. yáng
   1441. de
   1442. shèng
   1443. shuāi
   1444. dōu
   1445. huì
   1446. dǎo
   1447. zhì
   1448. 阳的说法也适用于植物,阴阳的盛衰都会导致
   1449. zhí
   1450. de
   1451. bìng
   1452. biàn
   1453.  
   1454. guǒ
   1455. shù
   1456. g ?li>mù
   1457. kāi
   1458. g ?li>jié
   1459. guǒ
   1460.  
   1461. 植物的病变,果树花木如不开花结果,

    阿马鲁

   1462.  
   1463.  
   1464. yìn
   1465. ān
   1466. rén
   1467. de
   1468.  
   1469. ér
   1470.  
   1471. ā
   1472. (1742
   1473. nián
   1474.  秘鲁印第安人的“儿子”阿马鲁(1742
   1475.  
   1476. 1781
   1477. nián
   1478. )
   1479. 1781)
   1480.  
   1481.  
   1482.  
   1483.  
   1484.  
   1485. dīng
   1486. měi
   1487. zhōu
   1488. mín
   1489. jiě
   1490. fàng
   1491. yùn
   1492. dòng
   1493. de
   1494. xiān
   1495.  
   1496. yìn
   1497.  拉丁美洲民族解放运动的先驱,秘鲁印
   1498. ān
   1499. rén
   1500. fǎn
   1501. duì
   1502. bān
   1503. zhí
   1504. mín
   1505. tǒng
   1506. zhì
   1507. de
   1508. lǐng
   1509. dǎo
   1510. rén
   1511.  
   1512. yuán
   1513. 第安人反对西班牙殖民统治起义的领导人。原
   1514. míng
   1515. sāi
   1516. ?
   1517. kǒng
   1518. duō
   1519. ěr
   1520. kǎn
   1521.  
   1522. chū
   1523. shēng
   1524. zài
   1525. tíng
   1526. shěng
   1527. 名何塞?孔多尔坎基,出生在秘鲁廷塔省苏

    热门内容

    看中泰拳王争霸赛

   1528.  
   1529.  
   1530. zuó
   1531. wǎn
   1532. 19
   1533.  
   1534. 30
   1535. shì
   1536. zhōng
   1537. tài
   1538. quán
   1539. wáng
   1540. zhēng
   1541. sài
   1542.  
   1543. zhè
   1544.  昨晚1930是中泰拳王争霸赛,我这个
   1545. ài
   1546. hǎo
   1547. dòu
   1548. de
   1549. rén
   1550. rán
   1551. néng
   1552. cuò
   1553. guò
   1554. le
   1555.  
   1556. 爱好格斗的人自然不能错过了!
   1557.  
   1558.  
   1559. jīng
   1560. guò
   1561. zhǔ
   1562. chí
   1563. rén
   1564. de
   1565. fān
   1566. ?
   1567. suō
   1568.  
   1569. sài
   1570. zhōng
   1571. zhǔn
   1572. bèi
   1573. kāi
   1574.  经过主持人的一番?嗦,比赛终于准备开
   1575. shǐ
   1576. le
   1577.  
   1578. chǎng
   1579. shì
   1580. chāo
   1581. hào
   1582.  
   1583. hán
   1584. dāo
   1585.  
   1586. de
   1587. tài
   1588. guó
   1589. xuǎn
   1590. shǒu
   1591. 始了,第一场是绰号“酷客寒刀”的泰国选手
   1592. kǎo
   1593.  
   1594. fěi
   1595. tài
   1596. shì
   1597. duì
   1598. zhàn
   1599. chāo
   1600. hào
   1601.  
   1602. xīng
   1603. yuè
   1604. shǎn
   1605. 考。斐泰克氏对战绰号“福星日月闪

    摘梨

   1606.  
   1607.  
   1608.  
   1609. zhěng
   1610. tiān
   1611. dāi
   1612. zài
   1613. jiā
   1614. zhēn
   1615. shì
   1616. méi
   1617.  
   1618. men
   1619.  “整天呆在家里真是没意思,不如我们
   1620. dào
   1621. qián
   1622. biān
   1623. ér
   1624. de
   1625. piàn
   1626. yuán
   1627. zhāi
   1628. ba
   1629.  
   1630.  
   1631. jiā
   1632. dōu
   1633. tóng
   1634. 到前边儿的那片梨园里去摘梨吧!”大家都同
   1635. le
   1636.  
   1637. zhǔn
   1638. bèi
   1639. hǎo
   1640. shuǐ
   1641.  
   1642. yǐn
   1643. liào
   1644.  
   1645. dài
   1646.  
   1647. hái
   1648. yǒu
   1649. zhào
   1650. xiàng
   1651.  
   1652. 意了。准备好水、饮料、麻袋,还有照相机。
   1653. men
   1654. jiù
   1655. chū
   1656. le
   1657.  
   1658. 我们就出发了。
   1659.  
   1660.  
   1661. zǒu
   1662. zhe
   1663. zǒu
   1664. zhe
   1665.  
   1666. yuǎn
   1667. chù
   1668. piāo
   1669. lái
   1670. le
   1671. zhèn
   1672. nóng
   1673. de
   1674.  走着走着,不远处飘来了一阵浓郁的梨
   1675. xiāng
   1676.  
   1677. ràng
   1678. rén
   1679. 香。让人迫不

    感动

   1680.  
   1681.  
   1682. rén
   1683. shēng
   1684. zhōng
   1685. yǒu
   1686. duō
   1687. shǎo
   1688. gǎn
   1689. dòng
   1690. ràng
   1691. rén
   1692. liú
   1693. lèi
   1694.  
   1695. yòu
   1696. yǒu
   1697. duō
   1698.  人生中有多少次感动让人流泪,又有多
   1699. shǎo
   1700. gǎn
   1701. dòng
   1702. míng
   1703. xīn
   1704. ne
   1705.  
   1706. céng
   1707. jīng
   1708. yǒu
   1709. jiàn
   1710. shì
   1711. ràng
   1712.  ?/li>
    少次感动铭记于心呢?曾经有一件事让我无法
   1713. wàng
   1714. huái
   1715.  
   1716.  
   1717.  
   1718. 忘怀…… 
   1719.  
   1720.  
   1721. nián
   1722.  
   1723. yìn
   1724. yáng
   1725. hǎi
   1726. shēng
   1727. le
   1728. hǎi
   1729. xiào
   1730.  
   1731. shàng
   1732.  去年,印度洋海域发生了一次海啸,上
   1733. wàn
   1734. rén
   1735. bèi
   1736. qíng
   1737. de
   1738. hǎi
   1739. shuǐ
   1740. tūn
   1741. méi
   1742.  
   1743. shì
   1744. jiè
   1745. shàng
   1746. hěn
   1747. duō
   1748. guó
   1749. jiā
   1750. dōu
   1751. shēn
   1752. 万人被无情的海水吞没,世界上很多国家都伸
   1753. chū
   1754. le
   1755. yuán
   1756. zhù
   1757. zhī
   1758. shǒu
   1759. 出了援助之手

    一不做二不体

   1760.  
   1761.  
   1762. yǒu
   1763. gōng
   1764. rén
   1765. téng
   1766.  
   1767. ràng
   1768. shì
   1769. gěi
   1770. kāi
   1771. le
   1772. bìng
   1773.  有一个工人肚子疼,让医务室给他开了病
   1774. jiǎ
   1775.  
   1776. bìng
   1777. jiǎ
   1778. dān
   1779. jiāo
   1780. gěi
   1781. bān
   1782. zhǎng
   1783. hòu
   1784.  
   1785. jiù
   1786. duǒ
   1787. zài
   1788. chē
   1789. jiān
   1790. de
   1791. 假。他把病假单交给班长后,就躲在车间里的
   1792. bǎn
   1793. dèng
   1794. shàng
   1795. xiē
   1796. le
   1797. xià
   1798. lái
   1799.  
   1800. 板凳上歇了下来。
   1801.  
   1802.  
   1803. bān
   1804. zhǎng
   1805. jiàn
   1806. le
   1807.  
   1808. wèn
   1809.  
   1810.  
   1811. yǒu
   1812. bìng
   1813. zěn
   1814. me
   1815. huí
   1816. jiā
   1817. xiū
   1818.  班长见了,问:“你有病怎么不回家休
   1819.  
   1820.  
   1821. 息?”
   1822.  
   1823.  
   1824.  
   1825. huí
   1826. jiā
   1827. shì
   1828. yào
   1829. kòu
   1830. jiǎng
   1831. jīn
   1832. de
   1833.  
   1834.  
   1835.  “回家是要扣奖金的。”
   1836.  
   1837.  
   1838.  
   1839. duǒ
   1840. zài
   1841. bǎn
   1842. dèng
   1843. shàng
   1844. gàn
   1845. shí
   1846. me
   1847.  “那你躲在板凳上干什么

    我长大了

   1848.  
   1849.  
   1850. yǒu
   1851. rén
   1852. shuō
   1853.  
   1854.  
   1855. chéng
   1856. shú
   1857. jiù
   1858. shì
   1859. péi
   1860. yǎng
   1861. men
   1862. ér
   1863. shí
   1864.  
   1865. wán
   1866.  有人说,“成熟就是培养我们儿时,玩
   1867. shuǎ
   1868. shí
   1869. hòu
   1870. de
   1871. rèn
   1872. zhēn
   1873. tài
   1874.  
   1875.  
   1876.     
   1877. 耍时候的认真态度。”    
   1878. shí
   1879. jiān
   1880. fēi
   1881. shì
   1882. zhuǎn
   1883. yǎn
   1884. jiān
   1885. jiù
   1886. kuài
   1887. chéng
   1888. le
   1889. chū
   1890. zhōng
   1891. shēng
   1892.  
   1893. zài
   1894. zhè
   1895. 时间飞逝转眼间我就快成了一个初中生,在这
   1896. jǐn
   1897. yǒu
   1898. de
   1899. yuè
   1900. lái
   1901. huí
   1902. xiǎo
   1903. xué
   1904. de
   1905. diǎn
   1906. diǎn
   1907.  
   1908. kàn
   1909. dào
   1910. 紧有的一个月里来回忆小学的点点滴滴。看到
   1911. zhè
   1912. zuò
   1913. wén
   1914. 这个作文题
    澳门十大网投正规官网平台