澳门十大网投正规官网平台|诚信|TOP

   1. <pre id="c5bq9"><label id="c5bq9"></label></pre>

    <track id="c5bq9"></track>

   2. <pre id="c5bq9"></pre>

    电子技术发明

    无线电通信

   3.  
   4.  
   5. xiàn
   6. diàn
   7. tōng
   8. xìn
   9.  无线电通信
   10.  
   11.  
   12. xiàn
   13. diàn
   14. tōng
   15. xìn
   16. jiù
   17. shì
   18. yòng
   19. dǎo
   20. xiàn
   21.  
   22. ér
   23. yòng
   24. diàn
   25.  无线电通信就是不用导线,而利用电磁
   26.  ?li>zhèn
   27. dàng
   28. zài
   29. kōng
   30. zhōng
   31. chuán
   32. xìn
   33. hào
   34.  
   35. 波振荡在空中传递信号。
   36.  
   37.  
   38. zài
   39. ěr
   40. bèi
   41. ěr
   42. xiān
   43. hòu
   44. míng
   45. le
   46. yǒu
   47. xiàn
   48. diàn
   49.  ?li>hé
   50.  在莫尔斯和贝尔先后发明了有线电报和
   51. diàn
   52. huà
   53. zhī
   54. hòu
   55.  
   56. hěn
   57. duō
   58. xué
   59. jiā
   60. duì
   61. diàn
   62. xiàn
   63. xiàng
   64. jìn
   65. háng
   66. le
   67. liàng
   68. 电话之后,很多科学家对电磁现象进行了大量
   69. yán
   70. jiū
   71.  
   72. zhí
   73. dào
   74. 1831
   75. nián
   76.  
   77. zài
   78. yīng
   79. guó
   80.  
   81. 研究。直到1831年,在英国,

    卫星通信

   82.  
   83.  
   84. wèi
   85. xīng
   86. tōng
   87. xìn
   88.  卫星通信
   89.  
   90.  
   91. wèi
   92. xīng
   93. tōng
   94. xìn
   95. shì
   96. yóu
   97. miàn
   98. diàn
   99. tái
   100. wèi
   101. xīng
   102. jiān
   103. xiàng
   104.  卫星通信是由地面电台和卫星间互相发
   105. shè
   106.  
   107. jiē
   108. shōu
   109. diàn
   110.  ?li>xìn
   111. hào
   112. lái
   113. wán
   114. chéng
   115. de
   116.  
   117. zài
   118. wèi
   119. xīng
   120. diàn
   121.  ?li>fù
   122. gài
   123. 射、接收电波信号来完成的。在卫星电波覆盖
   124. nèi
   125. de
   126. diàn
   127. tái
   128.  
   129. jun
   130. shǐ
   131. yòng
   132. zhè
   133. wèi
   134. xīng
   135.  
   136. 区内的电台,均可使用这颗卫星。
   137.  
   138.  
   139. rén
   140. zào
   141. qiú
   142. wèi
   143. xīng
   144.  
   145. dōng
   146. fāng
   147. hào
   148.  
   149.  
   150. shì
   151.  第一颗人造地球卫星“东方一号”,是
   152. qián
   153. lián
   154. zài
   155. 1957
   156. nián
   157. 10
   158. yuè
   159. 前苏联在195710

    收音机

   160.  
   161.  
   162. shōu
   163. yīn
   164.  收音机
   165.  
   166.  
   167. běn
   168. shì
   169. chū
   170.  
   171. rén
   172. men
   173. zài
   174. míng
   175. le
   176. chuán
   177. sòng
   178. diàn
   179. xìn
   180.  本世纪初,人们在发明了传送电码信息
   181. de
   182. xiàn
   183. diàn
   184.  ?li>zhī
   185. hòu
   186.  
   187. yòu
   188. míng
   189. le
   190. chuán
   191. sòng
   192. huà
   193. yīn
   194. de
   195. xiàn
   196. diàn
   197. 的无线电报之后,又发明了传送话音的无线电
   198. huà
   199.  
   200. ér
   201. rén
   202. men
   203. xiǎng
   204. dào
   205.  
   206. xiàn
   207. diàn
   208. rán
   209. néng
   210. gòu
   211. chuán
   212. sòng
   213. huà
   214. yīn
   215. 话。继而人们想到:无线电既然能够传送话音
   216.  
   217. me
   218. jiù
   219. néng
   220. gòu
   221. chuán
   222. sòng
   223. yīn
   224.  
   225. ér
   226. qiě
   227. xiàn
   228. diàn
   229. xìn
   230. hào
   231. ,那么它也就能够传送音乐;而且无线电信号
   232. shì
   233. bèi
   234. duō
   235. rén
   236. tóng
   237. shí
   238. jiē
   239. zhǎn
   240. 是可以被多人同时接盏

    录音技术

   241.  
   242.  
   243. yīn
   244. shù
   245.  录音技术
   246.  
   247.  
   248. néng
   249. shēng
   250. yīn
   251. xià
   252. lái
   253.  
   254. bìng
   255. zài
   256. hái
   257. yuán
   258. chéng
   259. shēng
   260. yīn
   261. de
   262. fāng
   263.  能把声音记下来,并再还原成声音的方
   264.  ?li>dà
   265. shàng
   266. yǒu
   267. wáng
   268. zhǒng
   269.  
   270. xiè
   271. yīn
   272.  
   273. guāng
   274. xué
   275. yīn
   276. 法大体上有王种,即机械录音、光学录音和磁
   277. xìng
   278. yīn
   279.  
   280. 性录音。
   281.  
   282.  
   283. xiè
   284. yīn
   285. shì
   286. shēng
   287. yīn
   288. de
   289. biàn
   290. huà
   291. zhuǎn
   292. biàn
   293. chéng
   294. xiè
   295. biàn
   296.  机械录音是把声音的变化转变成机械变
   297. huà
   298.  
   299. jiù
   300. shì
   301. shuō
   302.  
   303. shēng
   304. yīn
   305. de
   306. zhèn
   307. dòng
   308. zhuǎn
   309. huà
   310. chéng
   311.  ?li>xíng
   312.  
   313. bìng
   314. 化。也就是说,把声音的振动转化成波形,并
   315. tōng
   316. guò
   317. gāng
   318. 通过钢

    留声机

   319.  
   320.  
   321. liú
   322. shēng
   323.  留声机
   324.  
   325.  
   326. liú
   327. shēng
   328.  
   329. jiù
   330. shì
   331. jīn
   332. tiān
   333. de
   334. diàn
   335. chàng
   336.  
   337. shì
   338. 1877
   339.  留声机,也就是今天的电唱机,是1877
   340. nián
   341. yóu
   342. měi
   343. guó
   344. zhe
   345. míng
   346. de
   347. míng
   348. jiā
   349. ài
   350. shēng
   351. míng
   352. de
   353.  
   354. 年由美国著名的发明家爱迪生发明的。
   355.  
   356.  
   357. ài
   358. shēng
   359. zài
   360. yán
   361. jiū
   362. diàn
   363. huà
   364. xìn
   365. hào
   366. de
   367. chuán
   368. shū
   369. fāng
   370.  ?li>shí
   371.  
   372.  爱迪生在研究电话信号的传输方法时,
   373. shòu
   374. dào
   375. le
   376.  
   377. kāi
   378. shǐ
   379. le
   380. liú
   381. shēng
   382. de
   383. shè
   384.  
   385. shǒu
   386. xiān
   387. zài
   388. 受到了启发,开始了留声机的设计。他首先在
   389. diàn
   390. huà
   391. de
   392. shòu
   393. huà
   394. shàng
   395. zhuāng
   396. shàng
   397. 电话的受话器上装上

    立体声音响

   398.  
   399.  
   400. shēng
   401. yīn
   402. xiǎng
   403.  立体声音响
   404.  
   405.  
   406. kàn
   407. kuān
   408. yín
   409. shēng
   410. diàn
   411. yǐng
   412. shí
   413. ,
   414. yǎn
   415. yuán
   416. zài
   417. gāo
   418. shān
   419. dǐng
   420. shàng
   421.  看宽银幕立体声电影时,演员在高山顶上
   422. chàng
   423. ,
   424. guān
   425. zhòng
   426. huì
   427. gǎn
   428. dào
   429. zhè
   430. shēng
   431. què
   432. shì
   433. yóu
   434. yuǎn
   435. chù
   436. kōng
   437. jiān
   438. piāo
   439. yáo
   440. 唱歌,观众会感到这歌声确是由远处空间飘摇
   441. ér
   442. lái
   443. ;
   444. dāng
   445. yǐng
   446. piàn
   447. fàng
   448. yìng
   449. dào
   450. qún
   451. zhòng
   452. huān
   453. chǎng
   454. miàn
   455. shí
   456. ,
   457. yóu
   458. cóng
   459. guān
   460. 而来;当影片放映到群众欢呼场面时,犹如从观
   461. zhòng
   462. tīng
   463. zhōu
   464. ér
   465. ,
   466. shǐ
   467. rén
   468. yǒu
   469. shēn
   470. lín
   471. jìng
   472. de
   473. gǎn
   474. shòu
   475.  
   476. 众厅四周而起,使人有身临其境的感受。
   477.  
   478.  
   479. tīng
   480. shēng
   481. yīn
   482.  听声音

    雷达

   483.  
   484.  
   485. léi
   486.  雷达
   487.  
   488.  
   489. léi
   490. shì
   491. zhǒng
   492. xiàn
   493. diàn
   494. tàn
   495. zhuāng
   496. zhì
   497.  
   498. léi
   499. de
   500.  雷达是一种无线电探测装置,雷达的发
   501. míng
   502. huì
   503. le
   504. duō
   505. xué
   506. gōng
   507. zuò
   508. zhě
   509. de
   510. gòng
   511. xiàn
   512.  
   513. 明汇集了许多科学工作者的贡献。
   514. 1922
   515. nián
   516. 9
   517. yuè
   518.  
   519. měi
   520. guó
   521. hǎi
   522. jun
   523. shí
   524. yàn
   525. yuán
   526. tài
   527. yáng
   528. 19229月,美国海军实验员泰勒和扬格
   529.  
   530. zài
   531. huá
   532. shèng
   533. dùn
   534. jìn
   535. de
   536.  ?li>tè
   537. mài
   538. pàn
   539. liǎng
   540. àn
   541. jìn
   542. xíng
   543. gān
   544. kòu
   545. ,在华盛顿附近的波特麦克河畔两岸进形尴叩
   546. bīn
   547.  
   548. pān
   549. luó
   550.  
   551. xuè
   552. xìng
   553. ?
   554. 缤ㄐ攀匝椤T谑匝橹兴?

    晶体管

   555.  
   556.  
   557. jīng
   558. guǎn
   559.  晶体管
   560. 1948
   561. nián
   562. 6
   563. yuè
   564. 30
   565.  
   566. měi
   567. guó
   568. bèi
   569. ěr
   570. diàn
   571. huà
   572. yán
   573. jiū
   574. suǒ
   575. zhèng
   576. 1948630日,美国贝尔电话研究所正
   577. shì
   578. xuān
   579.  
   580. shì
   581. jiè
   582. shàng
   583. zhī
   584. jīng
   585. guǎn
   586. yán
   587. zhì
   588. chéng
   589. gōng
   590.  
   591. 式宣布:世界上第一只晶体管研制成功。
   592.  
   593.  
   594. měi
   595. guó
   596. xué
   597. jiā
   598. xiāo
   599.  
   600. dīng
   601. dùn
   602. zài
   603. 3
   604.  美国物理学家肖克利、巴丁和布拉顿在3
   605. 0
   606.  
   607. 40
   608. nián
   609. dài
   610.  
   611. xiān
   612. hòu
   613. jìn
   614. bèi
   615. ěr
   616. diàn
   617. huà
   618. yán
   619. jiū
   620. suǒ
   621. gōng
   622. zuò
   623.  
   624. 040年代,先后进入贝尔电话研究所工作,
   625. dōu
   626. cóng
   627. shì
   628. zhe
   629. 都从事着

    计算机

   630.  
   631.  
   632. diàn
   633. suàn
   634.  电子计算机
   635.  
   636.  
   637. bān
   638. rèn
   639. wéi
   640. shì
   641. jiè
   642. shàng
   643. tái
   644. diàn
   645. suàn
   646. shì
   647. měi
   648.  一般认为世界上第一台电子计算机是美
   649. guó
   650. 1946
   651. nián
   652. yán
   653. zhì
   654. chū
   655. de
   656.  
   657. diàn
   658. shù
   659. zhí
   660. fèn
   661. suàn
   662.  
   663. 1946年研制出的“电子数值积分计算机”
   664.  
   665. ENIAC
   666.  
   667. dàn
   668. yīng
   669. guó
   670. zhēng
   671. biàn
   672. shuō
   673.  
   674. tái
   675. diàn
   676. suàn
   677. de
   678. ENIAC)但英国争辩说:第一台电子计算机的
   679. guì
   680. guàn
   681. yīng
   682. shǔ
   683. yīng
   684. guó
   685. 1940
   686. nián
   687. yán
   688. zhì
   689. chū
   690. lái
   691. de
   692.  
   693. rén
   694.  
   695. 桂冠应属于英国1940年研制出来的“巨人”计

    集成电路

   696.  
   697.  
   698. chéng
   699. diàn
   700.  集成电路
   701.  
   702.  
   703. běn
   704. shì
   705. chū
   706.  
   707. zhēn
   708. kōng
   709. diàn
   710. guǎn
   711. míng
   712. hòu
   713.  
   714. zhì
   715. jīn
   716.  自本世纪初,真空电子管发明后,至今
   717. diàn
   718. jiàn
   719. zhì
   720. jīn
   721. jīng
   722. le
   723. dài
   724. de
   725. zhǎn
   726. guò
   727. chéng
   728.  
   729. chéng
   730. 电子器件至今已经历了五代的发展过程。集成
   731. diàn
   732.  
   733. IC
   734.  
   735. de
   736. dàn
   737. shēng
   738.  
   739. shǐ
   740. diàn
   741. shù
   742. chū
   743. xiàn
   744. le
   745. huá
   746. shí
   747. dài
   748. 电路(IC)的诞生,使电子技术出现了划时代
   749. de
   750. mìng
   751.  
   752. shì
   753. xiàn
   754. dài
   755. diàn
   756. shù
   757. suàn
   758. zhǎn
   759. de
   760. 的革命,它是现代电子技术和计算机发展的基
   761. chǔ
   762.  
   763. shì
   764. wēi
   765. diàn
   766. 础,也是微电子技
    澳门十大网投正规官网平台